Handelsbetingelser


ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER pr. 1. januar 2008


1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.

Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre el. lign., betragtes som ugyldigt, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.

 

2. TILBUD

Skriftligt tilbud fra sælger er, såfremt intet andet er anført, gældende en måned fra tilbudsdato. Købers accept af tilbuddet skal være sælger i hænde inden acceptfristens udløb.

 

3. ORDRER

En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har indsigelse mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse være sælger i hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato.

 

4. ANNULLERING OG ÆNDRINGER

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske efter godkendelse fra sælger.

Annullering skal foretages efter en for sælger rimelig frist. Sælger har ingen ansvar for evt. omkostninger ved annullering. Ved annullering af igangværende ordrer, betales alle påbegyndte omkostninger af køber.

 

5. BETALING

Betalingen skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. For privatkunder gælder, at der ved arbejdets påbegyndelse betales et depositum på pt. 50 % af arbejdets forventede pris. Ved manglende indbetaling forbeholder vi os ret til at annullere eller udsætte ordren. Restbeløbet forfalder til betaling ved levering med mindre at andet er aftalt.

Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser at købers betalingsevne er svækket. Der påløber efter forfaldsdag rente 2 % pr. måned af det skyldige beløb.  Betaling kan foretages kontant, ved e-fakturering eller ved overførsel til bankkonto. Vi modtager ikke Dankort eller andre creditcards.

 

6. EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger har ejendomsforbehold i det solgte indtil hele købesummen er betalt.

 

7. LEVERING

Levering sker hvor andet ikke er aftalt ab fabrik.

 

8. FORCE MAJEURE

Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure.

 

9. REKLAMATION

Ved reklamation over pasform må der inden besigtigelse gøres klart hvem der skal afholde eventuelle udgifter. Viser det sig at sælger har lavet en fejl, afholder sælger selv udgifterne til besigtigelse. Reklamation over pasform skal fremsættes senest 14 dage efter levering har fundet sted.

Der er ikke returret. Det kan dog undtagelsesvis aftales med sælger, at varer kan returneres til sælger i ren og ubeskadiget tilstand. I fald den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Er ompakning nødvendig debiteres køber eventuelle udgifter. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved sælgers fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som sælger har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre indsigelser om mangelfuld gældende.

 

10. GARANTI

SYDSEJL giver 2 års garanti på produktionsfejl og materialefejl. Garantien omfatter ikke mangler som har forbindelse med en af køberen forlangt konstruktion. Ved garantireparation skal den af garantien omfattende del indleveres på vort værksted.

SYDSEJL hæfter ikke for omkostninger ved reparationer, foretaget andetsteds uden vor skriftlige samtykke.

Angreb af skimmelsvampe er ikke dækket af garantien.

 

11. FORSIKRING

SYDSEJL påtager sig intet ansvar for skader på, eller bortkomst af varer indleveret til reparation eller videreforarbejdning, herunder varer indleveret til forarbejdning hos SYDSEJL's samarbejdspartnere.

Biler, både og bådmotorer der henstår på vor ejendom, er ikke dækket af vores forsikring.

 

 


SYDSEJL Stjernehjulet 5, DK-4760 Vordingborg         Phone (+45) 2047 8330       E-mail: sydsejl@mail.dk         CVR 1845 1980


Copyright © 2012 SYDSEJL. Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer af specifikationer forbeholdes